I. Základní ustanovení

Pomáháme Vám cvičit (konkrétně jógu). To s sebou jako svou nutnou (a nudnou) součást nese i práci s Vašimi osobními údaji. Protože chceme, abyste byli co nejlépe informováni o tom, co s Vašimi údaji děláme, sepsali jsme pro Vás tyto Zásady ochrany osobních údajů, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení GDPR“).

V zásadách ochrany osobních údajů se dozvíte zejména:

• Jaké informace o Vás shromažďujeme a z jakého důvodu.

• Jakým způsobem tyto informace využíváme.

• Jaká jsou Vaše práva ohledně námi využívaných soukromých informací a jakým způsobem je u nás uplatnit.

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení GDPR je MOOD Yoga, s.r.o., se sídlem Argentinská 1023/24, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ: 08801380.

Kontaktní údaje správce jsou:

Adresa: Argentinská 1023/24, Holešovice, 170 00 Praha 7

Email: info@moodyoga.cz

Telefon: 777 262 840

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu nebo oprávněného zájmu. Zpracováváme je jen v takovém rozsahu, který je pro daný účel nezbytný. Na základě Vašeho souhlasu o zpracování osobních údajů je naše společnost zpracovává a spravuje prostřednictvím počítačových systémů a počítačových systémů našich zpracovatelů. 

Bez poskytnutí těchto Vašich osobních údajů Vám nejsme schopni Vámi požadované služby poskytnout.

Naším oprávněným zájmem je tedy uzavření smlouvy s Vámi a poskytnutí dohodnutého plnění (tedy lekcí jógy), a dále po naplnění smlouvy je to oprávněný zájem na ochraně našich práv vyplývajících ze vztahů s Vámi.

Poskytnuté údaje jsou základní náležitostí smlouvy, a musí tedy být za účelem uzavření takové smlouvy poskytnuty. Důsledkem neposkytnutí těchto údajů je nemožnost uzavřít a plnit takovou smlouvu. V MOOD Yoga si vystačíme s málem a administrativy je u nás také málo. Abyste u nás mohli cvičit vyplníte nám celé Vaše jméno a Vaše kontaktní údaje (e-mail, telefon).

V případě, že se rozhodnete nám udělit souhlas se zpracováním osobních údajů, nám dáváte souhlas s využitím Vašich osobních údajů i pro naše marketingové účely:

• Odběr newsletterů – zasílání nejaktuálnějších informací a novinek týkající se našich nabízených lekcí, upozorňování na doprovodné události a akce, šíření povědomí o našich aktivitách, změnách v rozvrhu či zajímavých akcích, konkrétních tipech a řešeních apod. Z odběru newsletterů se můžete kdykoliv odhlásit přímo v patičce každého z nich nebo na naší emailové adrese: info@moodyoga.cz

V průběhu poskytování kterékoliv služby Vás tedy zdvořile požádáme o udělení souhlasu se zasíláním obchodních sdělení. Prostřednictvím obchodních sdělení Vás chceme informovat o našich službách a budoucích změnách. Každý ze zaslaných e-mailů bude označený jako obchodní sdělení a každý z nich bude obsahovat link, za jehož pomocí se snadno z odběru obchodních sdělení odhlásíte. V případě, že se registrujete na našich webových stránkách, můžete zasílání obchodních sdělení povolit či omezit v rámci správy Vašeho profilu. Z důvodu zasílání obchodních sdělení budeme Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu tří let od chvíle, kdy jste využili našich služeb naposledy. Po uplynutí těchto tří let Vás požádáme o obnovení Vašeho souhlasu se zasíláním obchodních sdělení.

Vaše osobní údaje (jméno, příjemní, email, telefonní číslo) zpracováváme také s Vaším souhlasem za účelem vedení a správy Vašeho Uživatelského účtu, což je neveřejný prostor webových stránek, který slouží pro správu Vašich rezervací a objednávek dané lekce nebo pro nákup kreditů na lekce jógy. V případě požadavku o smazání profilu se na nás můžete kdykoliv obrátit na emailové adrese: info@moodyoga.cz

III. Jaká osobní data zpracováváme a kde

• Odběr newsletteru – pro zasílání newsletteru potřebujeme Váš email;

• Pro účast na lekci – jméno, příjemní, email, telefonní číslo, datum narození;

• Další údaje, které sami dobrovolně vyplníte například v kontaktním formuláři.

IV. Doba uchování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu (tedy po celou dobu cvičení, i kdyby to bylo jednou za uherský rok). Po skončení účinnosti smlouvy musíme, vzhledem k možným námitkám a případným sporům, Vaše osobní údaje udržovat po dobu dalších 10 let.

Dále máme povinnost Vaše osobní údaje uchovávat 5 let od skončení účetního období v rámci účetnictví a archivovat 10 let daňový doklad.

V. Zabezpečení osobních údajů

V souladu s platnou právní normou zajišťujeme ochranu osobních údajů, které zpracováváme a uchováváme, a to prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření.

Kromě oprávněných pracovníků naší společnosti mají k datům přístup i třetí subjekty, které nám poskytují své služby (např. zpracovatelé – poskytovatelé IT služeb, dopravce).

Správce přijal přiměřená technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

VI. Na koho se obrátit v případě konkrétního požadavku či doplňujících informací?

Pokud máte další dotazy, přejete si poskytnout detailnější informace k některému z bodů, žádáte o výmaz či editaci nesprávných údajů, kontaktujte nás na adrese info@moodyoga.cz.

VII. Má správce pověřence pro ochranu osobních údajů?

Nikoliv, správce nenaplňuje znaky § 37 odst. 1 nařízení GDPR, a tedy není v tomto smyslu povinen jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

VIII. Předávání osobních údajů dalším subjektům

Správce může předat osobní údaje pouze v následujících situacích:

• poskytovatelům poštovních a přepravních služeb, potřebujeme-li Vám cokoli doručit prostřednictvím přepravce;

• některé osobní údaje mohou být na vyžádání předávány příslušným orgánům veřejné moci či našim externím právním, účetním a daňovým či obdobným poradcům, kteří se zavázali nakládat s Vašimi osobními údaji v souladu s nařízením GDPR a těmito pravidly.

Osoby, kterým jsou údaje předávány, nejsou oprávněny tyto údaje zpracovávat za jakýmkoli jiným účelem a ani je předávat jakékoli další osobě bez souhlasu nebo pokynu správce, ledaže k tomu mají zákonný důvod.

IX. Předání osobních údajů do jiné země

Vaše osobní údaje nepředáváme do žádné jiné země.

X. Jaká máte práva a jak jich využít

Právo na zpřístupnění informací a právo na jejich opravu

Kdykoliv v budoucnu budete chtít, můžete nás zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@moodyoga.cz požádat o zaslání potvrzení, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. V případě, že Vaše údaje námi budou zpracovány, můžeme Vás na Vaši žádost nad rámec informací poskytnutých v těchto Zásadách ochrany osobních údajů informovat i o případných třetích osobách, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny a pokud nezískáme osobní údaje od Vás, máte právo na veškeré nám dostupné informace o tom, odkud jsme Vaše osobní informace získali.

Pokud o Vás budeme zpracovávat Vaše osobní údaje nepřesně, můžete nás na tuto skutečnost zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@moodyoga.cz upozornit, my pak bez zbytečného odkladu nepřesné osobní údaje opravíme. Pokud se registrujete na našich webových stránkách, budete mít možnost si své osobní údaje opravit sami za pomocí úprav Vašeho profilu. V případě, že byste nám chtěli doplnit některé osobní údaje, které jste nám dříve neposkytli, a tyto osobní údaje jsou nezbytné pro zajištění námi poskytovaných služeb, stačí je v příslušném místě vyplnit celé ještě jednou.

Právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů

V případě, že budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu (jakože je tak skutečně zpracovávat budeme), máte právo proti takovému zpracování vznést námitky, a to zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@moodyoga.cz. Pokud takovou námitku podáte, nebudeme moci Vaše osobní údaje zpracovávat, dokud neprokážeme, jaký závažný oprávněný důvod pro zpracování máme, a že tento náš důvod převáží nad Vašimi zájmy, Vašimi právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků.

Pokud bychom zpracovávali Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu (např. z důvodů zasílání obchodních sdělení), můžete vznést na výše uvedenou e-mailovou adresu námitky proti takovému zpracování, přičemž po vznesení takové námitky již nebudeme tyto údaje pro účely přímého marketingu zpracovávat.

Právo na omezení práce s osobními údaji

Máte právo, abychom omezili jakékoliv zpracování Vašich osobních údajů včetně jejich vymazání:

a. Pokud nám dáte vědět, že jsou námi shromážděné osobní údaje nepřesné, a to až do ověření jejich správnosti.

b. Pokud bude zpracování Vašich osobních údajů protiprávní a Vy požádáte zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@moodyoga.cz namísto o vymazání o omezení jejich použití.

c. Pokud Vaše osobní údaje již sice nebudeme potřebovat pro zajištění našich služeb, ale Vy je budete požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků.

d. Pokud vznesete námitku proti zpracování dle odstavce výše, a to do doby, než ověříme, zda naše důvody zpracování převažují nad Vašimi zájmy.

Právo být zapomenut (právo na vymazání osobních údajů)

V případě, že zjistíte, že zpracováváme Vaše osobní údaje:

a. Přestože již není jejich zpracování potřebné pro účely, kvůli kterým jsme je získali.

b. Odvoláte souhlas s jejich zpracováním a zároveň nebude existovat žádný další důvod pro jejich zpracování (samozřejmě jen v případech, kde zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu).

c. Pokud vznesete námitku podle odstavce uvedeného výše a my Vám nebudeme schopni prokázat oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převáží nad Vašimi zájmy, Vašimi právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků.

d. Neoprávněně.

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu od oznámení takovýchto skutečností zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@moodyoga.cz takto zpracovávané osobní údaje vymazali. Údaje pak nemůžeme ani na Vaši žádost vymazat, pokud bude jejich zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu, a informace pro splnění některé naší právní povinnosti nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo na poskytnutí údajů ve strojově čitelné formě

Pokud nás zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@moodyoga.cz požádáte, abychom Vám poskytli námi zpracovávané osobní údaje, zašleme Vám je ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu (např. formát *.pdf, nebo některý z tabulkových formátů), pokud takto údaje zpracováváme. Pokud nás požádáte, abychom Vaše osobní údaje zaslali jinému správci osobních údajů, máme povinnost tak učinit, ovšem opět jen v případě, že je takto již zpracováváme.

Právo kdykoliv odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení

V případě, že od nás již nebudete chtít dostávat obchodní sdělení, můžete odvolat souhlas s jejich zasíláním kdykoliv i bez udání důvodů buď kliknutím na označený odkaz, který bude součástí každého obchodního sdělení, nebo omezením ve Vašem profilu vytvořeném na základě registrace na našich webových stránkách, popřípadě zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@moodyoga.cz.

Právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

V případě, že podle Vašeho názoru nenaplníme všechny naše právní povinnosti vzniklé v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, a to buď na adrese jejich sídla Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, na emailu posta@uoou.cz, či jakoukoliv jinou cestou, kterou bude Úřad na ochranu osobních údajů akceptovat. Bližší informace o úřadu najdete na webových stránkách www.uoou.cz.

XI. Jak vyjádřím souhlas se zásadami zpracování osobních údajů a jak je to s jejich změnou?

Kliknutím na příslušné pole „Beru na vědomí zásady zpracování osobních údajů“ potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů.

Kliknutím na příslušné pole „Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro naše marketingové účely“, potvrzujete, že jste seznámen s obsahem souhlasu se zpracováním osobních údajů obsaženého v těchto zásadách ochrany osobních údajů a že svobodně a vážně souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely v rozsahu uvedeném výše.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

XII. Soubory cookies

Ani my nejsme výjimkou a používáme na našich webových stránkách soubory cookies. Stejně tak používáme i Google Analytics pro analýzu návštěvnosti konkrétní webové stránky či určité služby či cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci souborů cookies získáváme údaje na základě toho, že používáte naše webové stránky, a to údaje o zařízení (např. IP adresa a jiné identifikátory Vašeho zařízení), údaje o Vaší poloze (IP adresa) a návštěvě (datum a čas návštěvy).

Cookies soubory jsou krátkodobé tzv. „session cookie“, které jsou uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do jeho zavření, a dlouhodobé tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy v počítači déle (v závislosti na nastavení samotné cookie a prohlížeči) nebo pokud je sami neodstraníte.

Ukládání souborů cookie lze odmítnout hned při vstupu na naše webové stránky tím, že nepotvrdíte Váš souhlas se zpracováním osobních údajů.