Všeobecné obchodní podmínky kurzů pro lektory jógy

 

Kurzy zajišťuje a provozovatelem je:
MOOD Yoga Academy, s.r.o., IČ: 049 32 293, se sídlem Bermanova 973/24, Čakovice, 196 00 Praha 9, (dále jen „Provozovatel“).

Web Provozovatele: www.moodyogaacademy.cz

Kurzy probíhají v následujících prostorách:
• MOOD Yoga Holešovice – Argentinská 1023/24, 170 00, Praha 7 – Holešovice, případně v MOOD Yoga Karlín – Křižíkova 226/16, 186 00, Praha 8 – Karlín.
Kontaktní e-mail a telefon Provozovatele: academy@moodyoga.cz a tel.č.: +420 777 262 840.

Uživatelem jste Vy, tedy člověk, který se účastní kurzu/kurzů (dále jen „Uživatel“).

1. Přihlášení a platba zálohy

1.1. Uživatel se musí seznámit s těmito Podmínkami, jinak nebude vědět, co v nich je.

1.2. Přihlásit se na nabízený kurz pro lektory jógy pořádaný Provozovatelem lze prostřednictvím přihláškového webového formuláře dostupného na www.moodyogaacademy.cz či www.moodyoga.cz. Při vyplňování přihlášky je Uživatel vyzván k vyplnění svých osobních údajů a dále k přečtení a vyjádření souhlasu s těmito Podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů. Bez potvrzení přečtení těchto Podmínek zaškrtnutím příslušného políčka ve formuláři na vyjádření souhlasu s těmito Podmínkami Vám bohužel nemůžeme umožnit účast na kurzech.

1.3. Závazně účast na kurzu potvrdíte zaplacením nevratné zálohy. Aktuální ceník včetně aktuální výše zálohy ke konkrétnímu kurzu a způsob zaplacení zálohy najdete na webu Provozovatele. Záloha je splatná do pěti dnů od odeslání přihlášky.

1.4. Uhrazením zálohy závazně potvrdíte Vaši účast na kurzu. Pokud záloha nebude zaplacena do pěti dnů od odeslání přihlášky, budeme Vaši účast na kurzu považovat za nepotvrzenou a přihlášku stornujeme.

1.5. Uhrazením zálohy Uživatel závazně potvrdí účast na kurzu a dojde k uzavření smlouvy mezi Uživatelem a Provozovatelem. Přijetí platby zálohy Provozovatel Uživateli potvrdí prostřednictvím e-mailu (kontaktní e-mail Uživatele vyplněný v přihlášce).

1.6. Uhrazená záloha je nevratná z důvodu následujících specifik poskytované služby: Uživatele registrujeme k účasti na kurzu v konkrétním časovém období a v konkrétních časech, kdy toto konkrétní datum a čas předem vyhradíme pro Uživatele tak, aby bylo možné uskutečnit celý kurz kapacitně a za účasti lektora (lektorů), jehož čas je také předem vyhrazen. Od smlouvy uzavřené mezi Uživatelem a Provozovatelem tedy nelze odstoupit ve 14-ti dnech od jejího uzavření dle ust. § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Výjimkou je případ neotevření kurzu zejména z kapacitních důvodů popsaný v bodu 2.6. dále.

2. Základní informace ke kurzům pro lektory jógy

2.1. Provozovatel organizuje kurzy pro budoucí lektory jógy zakončené (v případě splnění daných podmínek) certifikací organizace Yoga Alliance a přípravou na zkoušky z profesní kvalifikace instruktor jógy MŠMT.

2.2. Účastník kurzu (Uživatel) musí dosáhnout věku minimálně 18 let.

2.3. Podrobnosti k jednotlivým kurzům včetně jejich konkrétní náplně, časového období, kdy kurz probíhá, jaká je cena kurzu a další aktuální informace jsou dostupné na webu Provozovatele.

2.4. Kurzy mohou probíhat prezenčně (osobní účast v k tomu určených prostorách) i online (obsah poskytnutý Provozovatelem dostupný na dálku prostřednictvím sítě internet). Kurzy mohou probíhat ve víkendových blocích, ale i ve všední dny. Prezenční výuka je členěna do bloků, jeden výukový blok trvá zpravidla 4 hodiny. Zpravidla se dva bloky konají v sobotu a jeden v neděli. Aktuální náplň každého kurzu je dostupná na webu Provozovatele.

2.5. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit místo konání prezenční části kurzu. Může se tak stát ale pouze výjimečně v případech, kdy z objektivních důvodů nebude možné kurz ve zvolených prostorách konat (zejména havárie, výpadek energií, konec nájmu, ohrožení zdraví a bezpečnosti uživatelů).

2.6. Provozovatel si vyhrazuje právo konkrétní kurz, i přes jeho zařazení do nabídky, neotevřít a neuskutečnit, a to bez uvedení důvodu. Uživatel bere na vědomí, že zejména z kapacitních důvodů nemusí být při nedostatku zájemců nabízený kurz otevřen. V případě neotevření kurzu uhrazené zálohy Provozovatel vrátí zpět Uživateli, pokud se v konkrétním případě nedohodnou jinak (např. převedení uhrazené zálohy na jiný kurz). Uživatel nemá právo na náhradu škody z důvodu neotevření (neuskutečnění) nabízeného kurzu. Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv újmu, která by mohla být způsobena neuskutečněním kurzu.

2.7. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit termíny prezenční části výuky a závěrečných zkoušek. Provozovatel může tyto změny provést pouze v závažných případech např. při nemoci lektora, nemožnosti konat výuku či zkoušky v daném termínu v prostorách Provozovatele. Uživateli v takovém případě nevzniká nárok na náhradu jakékoliv škody vzniklé v souvislosti s výše uvedeným.

3. Další pravidla platná pro kurzy

3.1. Získání certifikace organizace Yoga Alliance (dále jen YA) závisí na splnění aktuálně platných podmínek YA. Aktuální podmínky jsou vypsány na webu Provozovatele.

3.2. Provozovatel nenese odpovědnost za Váš aktuální zdravotní stav. Každá návštěva prostor, kde probíhá prezenční část kurzu, je na vlastní nebezpečí, Provozovatel neodpovídá za možná zranění či následně způsobené zdravotní problémy. Je tedy logicky zakázáno provozovat sportovní aktivity v případě nemoci, zranění, pod vlivem alkoholu, omamných látek či léků. Provozovatel je v těchto případech oprávněn znemožnit či neumožnit Vám výkon sportovních aktivit, a to bez náhrady.

3.3. Uživatel je povinen řídit se instrukcemi lektorů.

3.4. Uživatel by měl při prezenční účasti v prostorách Provozovatele na odkládání věcí užívat šatny, případně skříňku. Je pak povinen vyklidit ji při odchodu a zanechat ji odemčenou. Uzamčená skříňka může být na náklady Uživatele otevřena a vyklizena.

3.5. Provozovatel neodpovídá za škody, ztráty nebo krádeže věcí nebo předmětů přinesených do sálu, kde probíhá prezenční část kurzu. Nemůžeme ručit za Vaše věci, pokud nebudou odložené na místo k tomu určené.

3.6. Provozovatel může konkrétní lekci, která je součástí kurzu, jednostranně z vážných důvodů zrušit a nahradit ji jindy. Uživateli v takovém případě nevzniká nárok na náhradu jakékoliv škody vzniklé v souvislosti s výše uvedeným.

3.7. Účastníci kurzu jsou povinni řídit se pravidly danými pro prostory, v nichž probíhá prezenční část kurzů či jejich část. Jde především o pravidla, která jsou v daném místě vyvěšena nebo o kterých je informovali lektoři. V sálech, kde probíhá jóga, se nesmí pít alkohol, kouřit a užívat další návykové látky. Uživatel je povinen používat vybavení sálů pouze v souladu s jeho určením a dle instrukcí lektora. Jakékoliv úpravy vybavení jsou zakázány, pokud to není výslovně povoleno. V případě porušení těchto pravidel může být Uživatel z prostor vykázán.

3.8. Uživatel je povinen při účasti na kurzu dbát na svoji bezpečnost i bezpečnost ostatních. Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku a zdraví. Uživatel se zavazuje nahradit Provozovateli škodu, která Provozovateli vznikne porušením povinnosti Uživatele vyplývající z těchto Podmínek.

3.9. Vstup do prostor určených ke cvičení je povolen pouze v pro cvičení vhodném oblečení (to posoudí Provozovatel).

3.10. V případě úrazu nebo jiného ohrožení zdraví Uživatele je možno využít pro zavolání první pomoci telefonu na recepci. Lékárnička je pro případ potřeby umístěna v prostorech sálu nebo recepce.

3.11. Uživatelé musí hlásit veškeré zjištěné závady, škody a havárie neprodleně lektorovi, Provozovateli nebo obsluze recepce. V případě poškození či ztráty zařízení či vybavení sálu je Uživatel povinen způsobenou škodu uhradit.

3.12. Digitální obsah, který bude Uživatel využívat při online části kurzu, je chráněn autorským právem. Je přísně zakázáno jakoukoliv část digitálního obsahu rozmnožovat, sdílet či zpřístupnit třetím osobám.

4. Cena kurzů a způsob placení

4.1. Aktuální cena za konkrétní kurz je dostupná na webu Provozovatele.

4.2. Celou cenu kurzu jste povinni zaplatit od chvíle, kdy závazně potvrdíte svou účast na kurzu zaplacením zálohy.

4.3. Po uhrazení zálohy Uživatel dále platí zbytek ceny kurzu (cena kurzu mínus uhrazená záloha), který je Uživatel povinen zaplatit nejpozději 30 dnů před začátkem kurzu.

4.4. V případě závažného či opakovaného porušení těchto Podmínek může Provozovatel Uživatele z kurzu vyloučit. V takovém případě nemá Uživatel nárok na vrácení uhrazené ceny kurzu. Nevyčerpaná ale zaplacená účast na kurzu tak představuje náhradu škody, která Provozovateli vznikne neobsazeným místem na kurzu.

4.5. V případě, že nezávisle na vůli Provozovatele nebude moci Provozovatel z důvodu vyšší moci (např. z důvodu války, pandemie, vládních nebo jiných legislativních nařízení) poskytovat své služby a/nebo je na základě těchto důvodů bude moci poskytovat jen v omezeném režimu, není Uživatel oprávněn po Provozovateli požadovat náhradu zmeškané a/nebo nevyčerpané části kurzu a Provozovatel není povinen Uživateli jakkoliv kompenzovat Uživatelem nevyčerpanou část kurzu. Uživateli v takovém případě nevznikají po Provozovateli ani žádné jiné nároky (náhrada jiné škody, náhrada nákladů apod.).

5. Podmínky úspěšného absolvování kurzu a závěrečná zkouška

5.1. Uživatel v případě splnění podmínek specifikovaných v bodu 3.1. obdrží potvrzení v podobě mezinárodního certifikátu Yoga Alliance.

5.2. Zkoušku z profesní kvalifikace instruktor jógy MŠMT Uživatel absolvuje u autorizované osoby. Zkouška probíhá podle platné metodiky MŠMT. Další informace jsou na webu Provozovatele nebo na webu MŠMT.

6. Uplatnění případné reklamace služeb

6.1. Nesplní-li Provozovatel své povinnosti vůči Vám řádně a včas, můžete samozřejmě službu reklamovat. Reklamace musí být učiněna u Provozovatele písemně (postačí e-mailem z adresy, kterou jste uvedli v přihlášce) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 měsíců ode dne poskytnutí služby, nebo v případě, že poskytnutí služby neproběhlo, ode dne, kdy měla být služba poskytnuta.

6.2. V reklamaci musí Uživatel barvitě vylíčit, proč ji podává, aby bylo jasné, na co si vlastně stěžuje.

6.3. Provozovatel se zavazuje rozhodnout o přijaté reklamaci hned, nejpozději však do 30 pracovních dnů. Do této lhůty se však nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady.

6.4. Provozovatel vydá Uživateli, který uplatnil reklamaci, potvrzení, kdy k uplatnění reklamace došlo, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení je požadován. Dále Provozovatel vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a pro případné zamítnutí reklamace vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Provozovatel si vyhrazuje možnost tyto Podmínky jednostranně měnit a doplňovat. O změně Podmínek budou uživatelé informováni e-mailem (e-mailová adresa Uživatele uvedená v přihlášce). Změna Podmínek se však nedotkne práv a povinností vzniklých v době účinnosti předchozího znění Podmínek.

7.2. Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatele, které Uživatel sdělil pro účely uzavření a plnění smlouvy tak, aby Provozovatel mohl plnit své právní povinnosti. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“), souvisejících českých právních předpisů a v souladu se Zásadami pro nakládání s osobními údaji provozovatele („Zásady“), ve kterých je uvedeno, jakým způsobem Provozovatel nakládá s osobními údaji Uživatele, jaké informace o Uživateli ukládá, jak dané informace využívá a komu je předává. Zásady taktéž obsahují výčet veškerých práv Uživatele v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejména pak právo na informace, opravu, výmaz či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat.

7.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

7.4. Spotřebitelům je k dispozici také Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz, které je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

7.5. Provozní řády provozoven jsou k dispozici zde:

MOOD Yoga Holešovice 

MOOD Yoga Karlín

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1. 6. 2024