Všeobecné obchodní podmínky

Pomáháme vám cvičit jógu. Jmenujeme se „MOOD Yoga“ a zde se dozvíte pravidla („Podmínky“), jak to u nás chodí. Tato pravidla se samozřejmě řídí zákonem, konkrétně tím občanským č. 89/2012 Sb.

Lekce zajišťuje a provozovatelem je:

MOOD Yoga, s.r.o., IČ: 088 01 380, se sídlem Argentinská 1023/24, Praha 7, kdy lekce probíhají v následujících provozovnách:

• Křižíkova 226/16, 186 00, Praha 8 – Karlín
• Argentinská 1023/24, 170 00, Praha 7 – Holešovice
(dále jen „Provozovatel“)

Kontaktní e-mail Provozovatele: info@moodyoga.cz

Uživatelem jste pak vy, tedy člověk, který se účastní lekcí jógy (dále jen „Uživatel“).

1. Seznámení se s Podmínkami a registrace do rezervačního systému

1.1. Uživatel se musí seznámit s těmito Podmínkami, jinak nebude vědět, co v nich je.

1.2. Uživatel se může přihlásit k účasti na dané lekci přes rezervační systém na www.moodyoga.cz (dále jen „web provozovatele“) nebo osobně na recepci provozovny. Při registraci do rezervačního systému na webu provozovatele je Uživatel vyzván k vyjádření souhlasu s těmito Podmínkami. Bez souhlasu s těmito Podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů bohužel nemůžeme poskytovat naše služby. Uživatel potvrzením v rezervačním systému souhlasí s těmito Podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená, 
i kdyby mu přišla přísná. 

1.3. Bez registrace v rezervačním systému na webu provozovatele nelze vytvořit rezervaci Uživatelem vybrané lekce.

2. Odpovědnost Provozovatele

2.1. Uživatel musí pro úspěšné zakoupení lekce dosáhnout věku minimálně 15 let. 

2.2. Nejsme doktoři. Provozovatel nenese odpovědnost za aktuální zdravotní stav Uživatele. Každá návštěva lekce je na vlastní nebezpečí, Provozovatel neodpovídá za možná zranění či následně způsobené zdravotní problémy. Je tedy logicky zakázáno provozovat sportovní aktivity v případě nemoci, zranění, pod vlivem alkoholu, omamných látek či léků. Provozovatel je v těchto případech oprávněn znemožnit či neumožnit Uživateli výkon sportovních aktivit v sále, a to bez náhrady.

2.3. Uživatel by měl na odkládání věcí užívat šatny, případně skříňku. Je pak povinen vyklidit ji při odchodu a zanechat ji odemčenou. Uzamčená skříňka může být na náklady Uživatele otevřena a vyklizena.

2.4. Provozovatel neodpovídá za jakékoliv škody, ztráty nebo krádeže věcí nebo předmětů přinesených uživateli do sálu, kde probíhají lekce.

3. Trénink a pravidla chování v sále, kde probíhají lekce

3.1. Možnost u nás cvičit není vymahatelná a Provozovatel má právo návštěvu Uživateli zamítnout – a to i bez udání důvodů. Provozovatel bude takto postupovat například v těch případech, kdy by přítomnost určitého konkrétního návštěvníka mohla ohrozit dobré jméno Provozovatele či provozovny.

3.2. V našich provozovnách probíhají pouze lekce pod vedením či za asistence lektorů dle předem daných rozpisů. Lekce trvá zpravidla přibližně 60 nebo 90 minut.

3.3. Provozovatel může konkrétní lekci jednostranně z vážných důvodů zrušit a nahradit ji jindy. Uživateli v takovém případě nevzniká nárok na náhradu jakékoliv škody vzniklé v souvislosti s výše uvedeným.

3.4. Při cvičení je Uživatel povinen dbát na svoji bezpečnost i bezpečnost ostatních.

3.5. Uživatel neruší ostatní při cvičení, je slušný a ohleduplný vůči všem ostatním přítomným. Jinak může být vykázán i bez náhrady.

3.6. Vstup do našich provozoven je povolen pouze v pro cvičení vhodném oblečení (to posoudí Provozovatel).

3.7. Uživatel je povinen používat vybavení našich sálů pouze v souladu s jeho určením a dle instrukcí lektora. Jakékoliv úpravy vybavení jsou zakázány, pokud to není výslovně povoleno.

3.8. V sálech, kde probíhá jóga, se nesmí pít alkohol, kouřit a užívat další návykové látky.

3.9. V případě úrazu nebo jiného ohrožení zdraví Uživatele je možno využít pro zavolání první pomoci telefonu na recepci.

3.10. Lékárnička je pro případ potřeby umístěna v prostorech sálu nebo recepce.

3.11. Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku a zdraví. Uživatel se zavazuje nahradit Provozovateli škodu, která Provozovateli vznikne porušením povinnosti uživatele vyplývající z těchto Podmínek.

3.12. Uživatelé musí hlásit veškeré zjištěné závady, škody a havárie neprodleně lektorovi, Provozovateli nebo obsluze recepce. V případě poškození či ztráty zařízení či vybavení sálu je uživatel povinen způsobenou škodu uhradit.

3.13. Všichni Uživatelé jsou povinni udržovat v sále pořádek a čistotu.

3.14. Není dovoleno přenášet zařízení či vybavení sálu mimo jeho prostor.

4. Cena za lekce a způsob placení

4.1. Lekce se platí předem. Nezaplacená rezervace lekce je automaticky do jedné hodiny od vytvoření rezervace stornována. Uživatelé hradí jednotlivé vstupy online přes platební bránu GoPay, nebo předplacený kredit (pro ty, co chodí pravidelně), nebo dopředu hotově na recepci provozovny, nebo s využitím karty Multisport. Po domluvě je možná platba s vystavením faktury s využitím programu Benefit Plus, Edenred, FKSP nebo proplacení zaměstnavatelem. 

4.2. Aktuální výše ceny za lekci a ceny kreditů jsou stanoveny v Ceníku na webu provozovatele. Dále doporučujeme k důkladnému přečtení sekci Časté dotazy na webu www.moodyoga.cz.

4.3. Na nákup lekce je možné využít Multisport kartu. Podmínky jejího použití jsou uvedeny na webu provozovatele. V případě, že si Uživatel přeje lekce zaplatit prostřednictvím Multisport karty, je povinen si prostudovat aktuální podmínky použití Multisport karty na webu provozovatele.

4.4. Jak fungují kredity

4.4.1.Kredity jsou určeny pro ty Uživatele, kteří na lekce chodí pravidelně. Platba lekce prostřednictvím kreditů je cenově výhodnější než platba jednotlivých vstupů zvlášť. K nahrané částce je Uživateli přičtena bonusová částka (neplatí v případě úhrady kreditů prostřednictvím Sodexo Flexipass a Up eBenefity). Aktuální cena daného počtu kreditů  a výše bonusu je uvedena v Ceníku na webu provozovatele. Kredity si na svůj účet v rezervačním systému Uživatel může nahrát po jejich zaplacení přímo online v rezervačním systému na webu provozovatele, nebo po zaplacení ceny kreditů na recepci, nebo s použitím Pluxee a UP e-Benefit – platba možná pouze osobně na recepci. Při platbě benefitními kartami Uživateli není ke kreditu přičten bonus.

4.4.2. Kredity mají omezenou platnost. Jedná se o variantu pro pravidelné návštěvníky lekcí, proto platí, že čím méně kreditů si Uživatel dobije, tím kratší dobu platnosti mají (nejméně 2 měsíce a nejdéle 6 měsíců od nákupu kreditů). Délka platnosti daného počtu kreditů je vždy uvedena u ceny kreditů v Ceníku na webu provozovatele. Pokud si Uživatel kredit v období jeho platnosti znovu dobije minimálně částkou 1.000,- Kč, opět tím prodlouží dobu platnosti kreditů. Na blížící se expiraci kreditů je Uživatel upozorněn 
e-mailem.

4.4.3. Při zakoupení kreditů přes web provozovatele a úhradě kreditů přes platební bránu GoPay má Uživatel právo do 14-ti dnů od zakoupení kreditů od smlouvy uzavřené zakoupením kreditů s Provozovatelem odstoupit a budou mu vráceny peníze. Odstoupit od smlouvy však není možné ve chvíli, kdy z nakoupených kreditů už bylo čerpáno, tedy byla jakákoliv část kreditů použita na úhradu rezervované lekce. Odstoupit od smlouvy lze jakýmkoliv jednoznačným prohlášením zaslaným Provozovateli, tj. na jeho aktuální kontaktní údaje zveřejněné na webu provozovatele.  Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je přílohou těchto Podmínek. 

4.4.4. Kredity musí být vyčerpány v době platnosti. Po uplynutí doby platnosti kredit propadne a nelze jej již využít na úhradu lekcí. Náhradu za zakoupený kredit s prošlou dobou platnosti Provozovatel neposkytuje. 

4.4.5. Uhrazený kredit je nevratný, výjimkou je případ popsaný v bodu 4.4.3. výše.  

4.5. Jednotlivý vstup (pro ty, kdo chodí jednou začas):

4.5.1. Jednotlivý vstup na konkrétní lekci s jednorázovou úhradou si Uživatel může zarezervovat v rezervačním systému na webu provozovatele nebo osobně na recepci provozovny. V takovém případě je Uživatel povinen k jednorázové platbě ceny lekce při vytvoření rezervace buď prostřednictvím platební brány GoPay v rezervačním systému, nebo úhradou přímo na recepci.

4.5.2. Při zaplacení jednorázového vstupu není z důvodu rezervace konkrétní lekce (konkrétní den a čas) možné při rezervaci a úhradě lekce přes internet (web provozovatele – prostřednictvím platební brány GoPay) od smlouvy odstoupit v zákonné lhůtě 14-ti dnů. Uhrazený jednorázový vstup je nevratný. V případě včasného zrušení rezervace lekce (nejpozději 5 hodin před začátkem lekce, u ranních lekcí do 21:00 hod. předchozího dne, blíže viz podmínky v bodu 4.7. níže) jsou však Uživateli k jeho jménu a příjmení v rezervačním systému na webu provozovatele připsány kredity v hodnotě odpovídající zaplacené ceně lekce. 

4.6. Úhrada lekce s depozitem přes Multisport kartu:

4.6.1. Úhrada lekce prostřednictvím Multisport karty je možná pouze s dobitím depozitu. Po příchodu na lekci Uživatel označí Multisport kartu, depozit se mu vrátí na účet v profilu v rezervačním systému na webu provozovatele a Uživatel si může vytvořit další rezervaci.

4.6.2. V případě, že Uživatel vytvoří rezervaci s depozitem a na lekci nedorazí, depozit propadá, protože nedošlo k označení Multisport karty na lekci.

4.6.3. V případě, že Uživatel vytvoří rezervaci s depozitem a rezervaci včas zruší, depozit se vrací zpět na účet Uživatele v rezervačním systému.

4.6.4. V případě, že Uživatel vytvoří rezervaci s depozitem, ale Multisport kartu zapomene doma nebo ji z jakéhokoli důvodu nenačte (nesdělí, že chce uplatnit Multisport kartu), depozit se použije na úhradu lekce.

4.6.5. V případě, že Uživatel požádá o vrácení depozitu na bankovní účet, depozit je mu vrácen převodem na sdělený bankovní účet do 14 dnů.

4.6.6. V případě, že si Uživatel dobil kredit místo depozitu, lze kredit na rezervování vstupů využít stejně jako depozit, nicméně není možné ho v budoucnu, na rozdíl od depozitu, Uživateli vrátit. 

4.6.7. V případě, že si Uživatel zaplatí lekci jednorázově, místo aby si dobil depozit, jednorázová platba se mu při načtení Multisport karty převede na účet ve formě kreditu. Další postup viz bod výše, na rozdíl od depozitu kredit Provozovatel nevrací. Uživatel tak kredit musí upotřebit na úhradu lekce, třeba po konci platnosti Multisport karty.

4.7.  Zrušení zarezervované a zaplacené lekce je možné pouze za těchto podmínek:

4.7.1. Zaplacenou rezervaci lze zrušit v rezervačním systému na webu provozovatele nejpozději pět hodin před začátkem lekce, u ranních lekcí do 21:00 hod. předchozího dne.

4.7.2. Cena zaplacené lekce se po včasném zrušení rezervace převede na kredit, který lze využít na rezervaci další lekce. V případě včasného zrušení rezervace se Uživatelům, kteří lekci zaplatili z kreditů, na jejich účet v rezervačním systému připíší kredity za zrušenou rezervaci zpět. Vrácení kreditů nemá vliv na jejich platnost. V případě včasného zrušení rezervace se Uživatelům, kteří lekci zaplatili jednorázovou platbou, v rezervačním systému k jejich jménu a příjmení připíší kredity v hodnotě odpovídající zaplacené ceně lekce. Platnost těchto kreditů je šest měsíců ode dne, kdy se měla zrušená lekce uskutečnit.

4.7.3. V případě, že rezervace nebude zrušena včas (lhůty dle bodu 4.7.1. výše), nebo nebude zrušena vůbec a Uživatel se lekce nezúčastní, kredit vyčerpaný na danou lekci nebo platba jednorázového vstupu propadá bez náhrady. Uživatel v takovém případě nemá nárok na vrácení kreditu zpět ani na vrácení peněz. 

4.8. Provozovatel může konkrétní lekci jednostranně z vážných důvodů zrušit a nahradit ji jindy. V případě zrušení lekce Provozovatelem jsou Uživatelům připsány zpět kredity použité na zaplacení dané lekce. Pokud byla lekce zrušená Provozovatelem zaplacena jednorázovou platbou, jsou ke jménu a příjmení Uživatele v rezervačním systému připsány kredity v hodnotě odpovídající zaplacené lekci tak, aby Uživatel měl možnost si za zrušenou lekci zarezervovat a zaplatit lekci náhradní.

4.9. V případě závažného či opakovaného porušení těchto Podmínek může Provozovatel zakázat další cvičení bez náhrady. V takovém případě nemá Uživatel nárok na vrácení uhrazeného kreditu ani jeho části.

4.10. V Případě, že nezávisle na vůli Provozovatele nebude moci Provozovatel z důvodu vyšší moci (např. z důvodu války, pandemie, vládních nebo jiných legislativních nařízení) poskytovat své služby a/nebo je na základě těchto důvodů bude moci poskytovat jen v omezeném režimu, není Uživatel oprávněn po Provozovateli požadovat náhradu nevyčerpaných zakoupených kreditů a Provozovatel není povinen Uživateli jakkoliv kompenzovat Uživatelem nevyčerpané kredity. Uživateli v takovém případě nevznikají po Provozovateli ani žádné jiné nároky (náhrada jiné škody, náhrada nákladů apod.).

4.11. Provozovatel si vyhrazuje právo upravovat ceník a zejména jednostranně odpovídajícím způsobem navyšovat cenu za jednotlivé lekce či zvýhodněné kredity z důvodů změn v příslušných právních předpisech České republiky, zejména dojde-li např. ke zvýšení sazeb DPH či jiných daní.

5. Uplatnění případné reklamace služeb

5.1. Nesplní-li Provozovatel své povinnosti vůči Uživateli řádně a včas, může Uživatel samozřejmě službu reklamovat. Reklamace musí být učiněna u Provozovatele písemně (postačí e-mailem) bez zbytečného odkladu (prostě co nejdřív, dokud si to všichni pamatujeme), nejpozději do 3 měsíců ode dne poskytnutí služby, nebo v případě, že poskytnutí služby neproběhlo, ode dne, kdy měla být služba poskytnuta.

5.2. V reklamaci musí Uživatel barvitě vylíčit, proč ji podává, aby bylo jasné, na co si vlastně stěžuje.

5.3. Provozovatel se zavazuje rozhodnout o přijaté reklamaci hned, nejpozději však do 30 dnů. Do této lhůty se však nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady (např. vypracování posudku lékařem či lékárníkem).

5.4. V případě nevyřízení reklamace ve 30-ti denní lhůtě má Uživatel právo na vrácení uhrazených nevyčerpaných kreditů nebo na slevu z ceny služby.

5.5. Provozovatel vydá Uživateli, který uplatnil reklamaci, potvrzení, kdy k uplatnění reklamace došlo, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení je požadován. Dále Provozovatel vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a pro případné zamítnutí reklamace vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. K zabezpečení protipožární prevence v provozovnách jsou vydány zvláštní pokyny, které jsou vyvěšeny v každé provozovně. Je povinností všech Uživatelů se s nimi seznámit a dodržovat je.

6.2. Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit kdykoliv poskytování služeb. V takovém případě nahradí Provozovatel jednotlivým Uživatelům poměrnou část ceny za zakoupené a nevyčerpané kredity.

6.3. Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatele, které Uživatel sdělil pro účely uzavření a plnění smlouvy tak, aby Provozovatel mohl plnit své právní povinnosti. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“), souvisejících českých právních předpisů a v souladu se Zásadami pro nakládání s osobními údaji provozovatele („Zásady“), ve kterých je uvedeno, jakým způsobem Provozovatel nakládá s osobními údaji Uživatele, jaké informace o Uživateli ukládá, jak dané informace využívá a komu je předává. Zásady taktéž obsahují výčet práv Uživatele v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejména pak právo na informace, opravu, výmaz či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat.

6.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Spotřebiteli je k dispozici také Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz, které je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

6.5. Provozní řády provozoven jsou k dispozici na webu provozovatele:

provozovna Holešovice – www.moodyoga.cz/provozni-rad-mood-holesovice
provozovna Karlín – www.moodyoga.cz/provozni-rad-mood-karlin

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 19. 1. 2024.

Příloha:

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy):

Oznámení o odstoupení od smlouvy

MOOD Yoga, s.r.o., IČ: 088 01 380, se sídlem Argentinská 1023/24, Praha 7 

Oznamuji Vám, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu kreditů určených k zaplacení lekcí jógy

Datum odeslání platby kreditů: 

Jméno a příjmení uživatele: 

Kontaktní e-mail uživatele:

Adresa uživatele: 

Podpis uživatele: (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum: