Pomáháme vám cvičit jógu. Jmenujeme se „MOOD Yoga“ a zde se dozvíte pravidla („Podmínky“), jak to u nás chodí. Tato pravidla se samozřejmě řídí zákonem, konkrétně tím občanským č. 89/2012 Sb.

Program a lekce zajišťuje a provozovatelem je:

MOOD Yoga, s.r.o., IČ: 088 01 380, se sídlem Argentinská 1023/24, Praha 7, kdy lekce probíhají v následujících provozovnách:

• Křižíkova 226/16, 186 00, Praha 8 – Karlín
• Argentinská 1023/24, 170 00, Praha 7 – Holešovice
(dále jen „Provozovatel“)

Uživatelem jste pak vy, tedy člověk, který se účastní lekcí jógy (dále jen „Uživatel“).

1. Seznámení se s Podmínkami

1.1. Uživatel se musí seznámit s těmito Podmínkami, jinak nebude vědět, co v nich je.

1.2. Uhrazením dané lekce v hotovosti nebo platební kartou v některé z provozoven Provozovatele nebo jejím zakoupením online nebo zakoupením kreditu na lekce či depozitu potřebného pro využití karty Multisport v některé z provozoven nebo online přes rezervační systém Provozovatele dostupný na www.moodyoga.cz (dále jen „web provozovatele“) souhlasí Uživatel s těmito Podmínkami a zavazuje 

dodržovat pravidla v nich uvedená, i kdyby mu přišla přísná.

2. Odpovědnost provozovatele

2.1. Uživatel musí pro úspěšné zakoupení lekce dosáhnout věku minimálně 15 let. Je-li mladší, je mu vstup na pobočku Provozovatele povolen pouze na základě písemného souhlasu zákonného zástupce a tato osoba přebírá plnou odpovědnost za bezpečí nezletilého Uživatele.

2.2. Nejsme doktoři. Provozovatel nenese odpovědnost za aktuální zdravotní stav Uživatele. Každá návštěva lekce je na vlastní nebezpečí, Provozovatel neodpovídá za možná zranění či následně způsobené zdravotní problémy. Je tedy logicky zakázáno provozovat sportovní aktivity v případě nemoci, zranění, pod vlivem alkoholu, omamných látek či léků. Provozovatel je v těchto případech oprávněn znemožnit či neumožnit Uživateli výkon sportovních aktivit v sále, a to bez náhrady.

2.3. Uživatel by měl na odkládání věcí užívat šatny, případně skříňku. Je pak povinen vyklidit ji při odchodu a zanechat ji odemčenou. Uzamčená skříňka může být na náklady Uživatele otevřena a vyklizena.

2.4. Provozovatel neodpovídá za jakékoliv škody, ztráty nebo krádeže věcí nebo předmětů přinesených uživateli do sálu, kde probíhají lekce.

3. Trénink a pravidla chování v sále, kde probíhají lekce

3.1. Možnost u nás cvičit není vymahatelná a Provozovatel má právo návštěvu Uživateli zamítnout – a to i bez udání důvodů. Provozovatel bude takto postupovat například v těch případech, kdy by přítomnost určitého konkrétního návštěvníka mohla ohrozit dobré jméno Provozovatele či provozovny.

3.2. V našich provozovnách probíhají pouze lekce pod vedením či za asistence lektorů dle předem daných rozpisů. Lekce trvá zpravidla přibližně 60 nebo 90 minut.

3.3. Provozovatel může konkrétní lekci jednostranně z vážných důvodů zrušit a nahradit ji jindy. Uživateli v takovém případě nevzniká nárok na náhradu jakékoliv škody vzniklé v souvislosti s výše uvedeným.

3.4. Při cvičení je Uživatel povinen dbát na svoji bezpečnost i bezpečnost ostatních.

3.5. Uživatel neruší ostatní při cvičení, je slušný a ohleduplný vůči všem ostatním přítomným. Jinak může být vykázán i bez náhrady.

3.6. Vstup do našich provozoven je povolen pouze v pro cvičení vhodném oblečení (to posoudí Provozovatel).

3.7. Uživatel je povinen používat vybavení našich sálů pouze v souladu s jeho určením a dle instrukcí lektora. Jakékoliv úpravy vybavení jsou zakázány, pokud to není výslovně povoleno.

3.8. V sálech, kde probíhá jóga, se nesmí pít alkohol, kouřit a užívat další návykové látky.

3.9. V případě úrazu nebo jiného ohrožení zdraví Uživatele je možno využít pro zavolání první pomoci telefonu na recepci.

3.10. Lékárnička je pro případ potřeby umístěna v prostorech sálu nebo recepce.

3.11. Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku a zdraví. Uživatel se zavazuje nahradit Provozovateli škodu, která Provozovateli vznikne porušením povinnosti uživatele vyplývající z těchto Podmínek.

3.12. Uživatelé musí hlásit veškeré zjištěné závady, škody a havárie neprodleně lektorovi, Provozovateli nebo obsluze recepce. V případě poškození či ztráty zařízení či vybavení sálu je uživatel povinen způsobenou škodu uhradit.

3.13. Všichni Uživatelé jsou povinni udržovat v sále pořádek a čistotu.

3.14. Není dovoleno přenášet zařízení či vybavení sálu mimo jeho prostor.

4. Cena za lekce

4.1. Konkrétní výše ceny za lekci nebo kredity na lekce a způsob jejich uplatnění jsou stanoveny na webu provozovatele.

4.2. Zpravidla se hradí jednotlivé vstupy nebo zvýhodněný kredit. Podrobnosti jsou na webu.

4.3. Na nákup lekce je možné využít Multisport kartu. Podmínky jejího použití jsou uvedeny na webu provozovatele.

4.4. Aktuální podmínky, za kterých je možné rezervovanou lekci zrušit, jsou dostupné na webu provozovatele.

4.5. Uhrazený kredit je nevratný a jeho platnost je uvedena na webu provozovatele.

4.6. V případě závažného či opakovaného porušení těchto Podmínek může Provozovatel zakázat další cvičení bez náhrady. V takovém případě nemá Uživatel nárok na vrácení uhrazeného kreditu ani její části.

4.7. V Případě, že nezávisle na vůli Provozovatele nebude moci Provozovatel z důvodu vyšší moci (např. z důvodu války, pandemie, vládních nebo jiných legislativních nařízení) poskytovat své služby a/nebo je na základě těchto důvodů bude moci poskytovat jen v omezeném režimu, není Uživatel oprávněn po Provozovateli požadovat náhradu nevyčerpaných zakoupených kreditů a Provozovatel není

povinen Uživateli jakkoliv kompenzovat uživatelem nevyčerpané kredity. Uživateli v takovém případě nevznikají po Provozovateli ani žádné jiné nároky (náhrada jiné škody, náhrada nákladů apod.).

4.8. Provozovatel si vyhrazuje právo upravovat ceník a zejména jednostranně odpovídajícím způsobem navyšovat cenu za jednotlivé lekce či zvýhodněné kredity z důvodů změn v příslušných právních předpisech České republiky, zejména dojde-li např. ke zvýšení sazeb DPH či jiných daní.

5. Uplatnění případné reklamace

5.1. Nesplní-li Provozovatel své povinnosti vůči Uživateli řádně a včas, může Uživatel samozřejmě službu reklamovat. Reklamace musí být učiněna u Provozovatele písemně (postačí e-mailem) bez zbytečného odkladu (prostě co nejdřív, dokud si to všichni pamatujeme), nejpozději do 3 měsíců ode dne poskytnutí služby, nebo v případě, že poskytnutí služby neproběhlo, ode dne, kdy měla být služba poskytnuta.

5.2. V reklamaci musí Uživatel barvitě vylíčit, proč ji podává, aby bylo jasné, na co si vlastně stěžuje.

5.3. Provozovatel se zavazuje rozhodnout o přijaté reklamaci hned, nejpozději však do 30 pracovních dnů. Do této lhůty se však nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady (např. vypracování posudku lékařem či lékárníkem).

5.4. Po uplynutí této lhůty má Uživatel právo na vrácení uhrazených nevyčerpaných kreditů nebo na slevu z ceny služby.

5.5. Provozovatel vydá Uživateli, který uplatnil reklamaci, potvrzení, kdy k uplatnění reklamace došlo, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení je požadován. Dále Provozovatel vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a pro případné zamítnutí reklamace vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. K zabezpečení protipožární prevence v provozovnách jsou vydány zvláštní pokyny, které jsou vyvěšeny v každé provozovně. Je povinností všech Uživatelů se s nimi seznámit a dodržovat je.

6.2. Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit kdykoliv poskytování služeb. V takovém případě nahradí Provozovatel jednotlivým Uživatelům poměrnou část ceny za zakoupené a nevyčerpané kredity.

6.3. Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatele, které Uživatel sdělil pro účely uzavření a plnění smlouvy tak, aby Provozovatel mohl plnit své právní povinnosti. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“), souvisejících českých právních předpisů a v souladu se Zásadami pro nakládání s osobními údaji provozovatele („Zásady“), ve kterých je uvedeno, jakým způsobem Provozovatel nakládá s osobními údaji Uživatele, jaké informace o Uživateli ukládá, jak dané informace využívá a komu je předává. Zásady taktéž obsahují výčet veškerých práv Uživatele v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejména pak právo na informace, opravu, výmaz či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat.

6.4. Provozní řády provozoven jsou k dispozici na webu provozovatele:

  • provozovna Holešovice – www.moodyoga.cz/provozni-rad-mood-holesovice
  • provozovna Karlín – www.moodyoga.cz/provozni-rad-mood-karlin           

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1. 9. 2022.