Pomáháme vám cvičit jógu. Jmenujeme se „MOOD Yoga“ (dále jen MOOD) a zde se dozvíte pravidla („Podmínky“), jak to u nás chodí. Tato pravidla se samozřejmě řídí zákonem, konkrétně tím občanským č. 89/2012 Sb.

Trénuje a provozovatelem je:

Amati Yoga, s.r.o., IČ: 049 32 293, se sídlem Křižíkova 226/16, Praha 8.

Uživatelem jste pak vy, tedy člověk, který se účastní lekcí jógy.

1. Základní pravidla

1.1. Uživatel se musí seznámit s těmito Podmínkami, jinak nebude vědět, co v nich je.

1.2. Vstupem do MOODu souhlasí uživatel s těmito Podmínkami a zavazujete se dodržovat pravidla v nich uvedená, i kdyby mu přišla přísná.

1.3. Možnost u nás cvičit není vymahatelná a provozovatel má právo návštěvu zamítnout – a to i bez udání důvodů. Provozovatel bude takto postupovat například v těch případech, kdy by přítomnost určitého konkrétního návštěvníka mohla ohrozit dobré jméno provozovatele či prostoru.

1.4. V MOODu se nesmí pít alkohol, kouřit a požívat další drogy.

2. Odpovědnost provozovatele

2.1. Uživatel musí dosáhnout věku minimálně 15 let. Je-li mladší, je mu vstup do MOODu povolen pouze na základě písemného souhlasu zákonného zástupce a tato osoba přebírá plnou odpovědnost za bezpečí nezletilého uživatele.

2.2. Nejsme doktoři. Provozovatel nenese odpovědnost za aktuální zdravotní stav uživatele. Každá návštěva MOODu je na vlastní nebezpečí, provozovatel nezodpovídá za možná zranění či následně způsobené zdravotní problémy. Je tedy logicky zakázáno provozovat sportovní aktivity v případě nemoci, zranění, pod vlivem alkoholu, omamných látek či léků. Provozovatel je v těchto případech oprávněn znemožnit či neumožnit uživateli výkon sportovních aktivit v MOODu bez náhrady.

2.3. Uživatel by měl na odkládání věcí užívat skříňku. Je pak povinen vyklidit ji při odchodu a zanechat ji odemčenou. Skříňky uzamčené po ukončení lekce budou vyklizeny provozovatelem bez náhrady škody.

2.4. Provozovatel neodpovídá za vnesené věci, které do MOODu nepatří.

3. Lekce

3.1. V MOODu probíhají pouze lekce pod vedením či za asistence lektorů dle předem daných rozpisů. Lekce trvá zpravidla přibližně 60 nebo 90 minut.

3.2. Provozovatel může konkrétní lekci jednostranně z vážných důvodů zrušit a nahradit ji jindy.

3.3. Při cvičení je uživatel povinen dbát na svoji bezpečnost i bezpečnost ostatních.

3.4. Uživatel neruší ostatní při cvičení, je slušný a ohleduplný vůči všem ostatním přítomným. Jinak může být vykázán i bez náhrady.

3.5. Uživatel je povinen se řídit instrukcemi lektora. V případě, že opakovaně nebude respektovat nařízení lektora, může být z lekce vykázán bez náhrady.

3.6. Vstup do MOODu je povolen pouze v pro cvičení vhodném oblečení (to posoudí provozovatel).

3.7. Uživatel je povinen používat vybavení MOODu pouze v souladu s jeho určením a dle instrukcí lektora. Jakékoliv úpravy vybavení jsou zakázány, pokud to není výslovně povoleno.

3.8. Uživatelé musí hlásit veškeré zjištěné závady a havárie neprodleně lektorovi, provozovateli nebo obsluze.

4. Odměna

4.1. Konkrétní výše odměny provozovatele je stanovena na webu provozovatele.

4.2. Zpravidla se hradí jednotlivé vstupy nebo zvýhodněný kredit. Podrobnosti jsou na webu.

4.3. Uhrazený kredit je nevratný.

4.4. V případě závažného či opakovaného porušení těchto podmínek může provozovatel zakázat další cvičení bez náhrady.

5. Odstoupení od smlouvy

5.1. V případě, že je uživatel spotřebitel, má právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu, pokud ji uzavřel na internetu, a to do čtrnácti dnů od nákupu kreditů. Uvedené však neplatí v případě, že jsou naplněny předpoklady nemožnosti odstoupení od smlouvy dle §1837 občanského zákoníku. Nelze tedy odstoupit, pokud již člověk cvičil či procvičil část kreditu.

5.2. V případě, že uživatel od smlouvy odstoupí, vrátí mu provozovatel hned, jak to bude možné, cenu, kterou uhradil.

5.3. Vzorové odstoupení je níže a posílá se poštou, e-mailem s elektronickým podpisem nebo datovou schránkou.

6. Reklamační řád

6.1. Nesplní-li provozovatel povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy řádně a včas, může uživatel samozřejmě službu reklamovat. Reklamace musí být učiněna u provozovatele písemně (postačí e-mailem) bez zbytečného odkladu (prostě co nejdřív, dokud si to všichni pamatujeme), nejpozději do 3 měsíců ode dne poskytnutí služby, nebo v případě, že poskytnutí služby neproběhlo, ode dne, kdy měla být služba poskytnuta.

6.2. V reklamaci musí uživatel barvitě vylíčit, proč ji podává, aby bylo jasné, na co si vlastně stěžuje.

6.3. Provozovatel se zavazuje rozhodnout o přijaté reklamaci hned, nejpozději však do 15 pracovních dnů. Do této lhůty se však nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady (např. vypracování posudku lékařem či lékárníkem).

6.4. Po uplynutí této lhůty má uživatel právo na odstoupení od uzavřené smlouvy nebo na slevu z ceny služby.

6.5. Provozovatel vydá uživateli, který uplatnil reklamaci, potvrzení, kdy k uplatnění reklamace došlo, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení je požadován. Dále provozovatel vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a pro případné zamítnutí reklamace vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Úpravu ochrany osobních údajů najdete zde – https://www.moodyoga.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

7.2. Uživatel, který je spotřebitel, má podle zákona o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem, který mu pomůže, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

7.3. Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit kdykoliv provozování služeb. V takovém případě vrátí poměrnou část kreditu jednotlivým uživatelům.

7.4. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1. 8. 2020.

Vzorový formulář odstoupení od smlouvy

Oznámení odstoupení od smlouvy

Adresát: Amati Yoga, s.r.o., IČ: 049 32 293, se sídlem Křižíkova 226/16, Praha 8

Tímto oznamuji,

že odstupuji od smlouvy o poskytnutí těchto služeb:

……………………………………………………………………………………………………………………….

Datum objednání: ……………………………………………

Jméno a příjmení uživatele:

…………………………………………………………………..

Adresa:

…………………………………………………………………….

Podpis:

…………………………………………………………………….